LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen
Bureau Bibit en een Opdrachtgever, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

 

Offertes

Offertes van Bureau Bibit zijn vrijblijvend en kennen een geldigheidsduur van één maand. Indien deze termijn verstreken is, kunnen aan de offerte niet langer rechten worden ontleend. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.

 

Contractduur

De overeenkomst tussen Bureau Bibit en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd zoals partijen schriftelijk overeenkomen, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen anders overeenkomen.
Bureau Bibit zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien het werk Nederlandstalige tekstproducten omvat, zullen deze in goed Nederlands en volgens de geldende standaardspelling worden geschreven, tenzij anders is overeengekomen. 

 

Eigendom

Indien Bureau Bibit teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet produceert volgens de overeenkomst, wordt bij levering een exclusieve licentie verleend voor het eenmalige publicatierecht en uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in enig ander medium dan waarvoor hij volgens de overeenkomst werd geschreven.  

 

Vrijwaring

De Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
 

Vertrouwelijke informatie

Bureau Bibit verklaart hierbij alle vertrouwelijke informatie die een Opdrachtgever hem ter beschikking stelt in het kader van de overeenkomst, of Bureau Bibit anderszins ter kennis komt tijdens het uitvoeren van de opdracht, nooit ter inzage te geven aan derden.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bureau Bibit partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Vindplaats

Dit is een uittreksel. Een volledige versie van de algemene voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

 

 

Nieuwsflits

Opmerkelijk

IK HOOP DAT MIJN BRIEF NIET ZAL BLIJVEN DOVEMANSOREN
Lach mee om de dolle capriolen van een vertaalprogramma in een datingverzoek dat ik over de mail kreeg.
Lees verder...

 

EVEN LACHEN
Af en toe kom je op internet de leukste dingen tegen. Elke week selecteren wij een opmerkelijk item. Heeft u aanvullingen? Graag! Wij vermelden uw (bedrijfs)naam en website erbij.
Lees verder...

 

WOORDJES LEREN
Om bij te blijven in het babbel en borrelcircuit is het van belang dat u de nieuwste modewoorden kent. Dit bieden wij voortaan elke week als extra service. Hebt u aanvullingen? Graag! Wij vermelden uw (bedrijfs)naam en website erbij.
Lees verder...